نویسنده:

آناتومی تنه‌: قفسه سینه (توراکس‌)Thorax، ابدومن (شکم‌)Abdomen، لگن (پلویس‌)Pelvis


                  

معرفی کتاب

آناتومی یکی از پایه‌های اصلی علم پزشکی است و مبتنی بر سه اصل است :آموزش نامگذاری اجزای تن، آموزش ((جغرافیای بدن)) وهمگام بودن با پیشرفت‌های کاربردی اعضا. در این کتاب، نگارنده بر اساس سه اصل یاد شده به همراه تصاویر گوناگون آناتومی تنه را تشریح می‌کند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

آناتومی یکی از پایه‌های اصلی علم پزشکی است و مبتنی بر سه اصل است :آموزش نامگذاری اجزای تن، آموزش ((جغرافیای بدن)) وهمگام بودن با پیشرفت‌های کاربردی اعضا. در این کتاب، نگارنده بر اساس سه اصل یاد شده به همراه تصاویر گوناگون آناتومی تنه را تشریح می‌کند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها