نویسنده:

بررسی مهمترین ویژگی رفتارهای اقتصادی جامعه با توجه به فرهنگ مطلوب اسلام (مطالعه موردی‌: شهر تهران‌)


هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها