نویسنده:

دفاع از حاکمیت دینی ، یا ، تحلیلی از ولایت مطلقه فقیه


هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها