نویسنده:

شوهران دوست داشتنی‌: به‌قلم زن‌هایی که شوهری دوست داشتنی دارند


                  

معرفی کتاب

مطالب این کتاب که از زبان برخی زنان بازگو شده حاوی نکته‌هایی است در خصوص شوهران مطلوب، رفتار شایسته مردان، ارتباط صحیح، ابراز عشق و محبت، تحکیم پایه‌های خانوادگی، و حمایت همسران از زنان خود در تمام مراحل زندگی. این مطالب عمدتا بر اساس روحیات و روان شناسی زنان تدوین گردیده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

مطالب این کتاب که از زبان برخی زنان بازگو شده حاوی نکته‌هایی است در خصوص شوهران مطلوب، رفتار شایسته مردان، ارتباط صحیح، ابراز عشق و محبت، تحکیم پایه‌های خانوادگی، و حمایت همسران از زنان خود در تمام مراحل زندگی. این مطالب عمدتا بر اساس روحیات و روان شناسی زنان تدوین گردیده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها