نویسنده:

منشور معنادرمانی


                    

معرفی کتاب

ویکتور فرانکل عصب‌شناس و روان‌پزشک اتریشی است. وی بنیان‌گذار مکتب سوم روان‌درمانی وین و واضع نظریه لوگوتراپی است که در ایران به معنا درمانی معروف است. کتاب پیش رو تدوین اصل نظریه معنادرمانی ویکتور فرانکل است. این کتاب شامل دو حوزه بنیادی و کاربردی است. در بخش اول نظریه فرانکل به نحو زیربنایی و بررسی فلسفی، بررسی شده و در بخش دوم به کاربرد نظریه فرانکل پرداخته شده، که راهنمایی عملی کامل برای روانشناسان بالینی، درمانگران و مشاوران این حوزه از روان‌درمانی فراهم کرده است.

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

ویکتور فرانکل عصب‌شناس و روان‌پزشک اتریشی است. وی بنیان‌گذار مکتب سوم روان‌درمانی وین و واضع نظریه لوگوتراپی است که در ایران به معنا درمانی معروف است. کتاب پیش رو تدوین اصل نظریه معنادرمانی ویکتور فرانکل است. این کتاب شامل دو حوزه بنیادی و کاربردی است. در بخش اول نظریه فرانکل به نحو زیربنایی و بررسی فلسفی، بررسی شده و در بخش دوم به کاربرد نظریه فرانکل پرداخته شده، که راهنمایی عملی کامل برای روانشناسان بالینی، درمانگران و مشاوران این حوزه از روان‌درمانی فراهم کرده است.

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها