نویسنده:

گلگشتی در ریاض ریاضی، یا، مشکل‌گشای شریف: شامل ۲۳۰ مساله ریاضی منظوم و حل آنها


                    

معرفی کتاب

طرح و حل 230 مسأله متنوع ریاضی به صورت منظوم می‏باشد. در نوشتار حاضر 230 مسأله ریاضی به صورت شعر و به صورت معماگونه مطرح شده آنگاه پاسخ آنها ابتدا به صورت منظوم و سپس با استفاده از قواعد ریاضی مانند معادله و دستگاه معادله و دیگر قوانین علم ریاضی آمده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

طرح و حل 230 مسأله متنوع ریاضی به صورت منظوم می‏باشد. در نوشتار حاضر 230 مسأله ریاضی به صورت شعر و به صورت معماگونه مطرح شده آنگاه پاسخ آنها ابتدا به صورت منظوم و سپس با استفاده از قواعد ریاضی مانند معادله و دستگاه معادله و دیگر قوانین علم ریاضی آمده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها